User menu

Vilkår

 Alminnelige leveringsbetingelser

 

  1. GENERELT

I den utstrekning det ikke oppstår motstrid med disse leveringsbe­tingelser skal NS 8409 legges til grunn

  1. BESTILLINGER / TILBUD

Ved bestilling av lager- og bestillingsvarer sendes skriftlig ordrebekreftelse. Bestilte lagervarer klargjøres for levering i henhold til avtale. Pris på bestilte varer er i henhold til enhver tids gjeldende prisliste.

Såfremt ordrebekreftelsen ikke stemmer over­ens med bestillingen, må dette opplyses om umiddelbart. Hvis tilbakemelding ikke blir gitt, gjelder innholdet i ordrebekreftelsen som bestilling.

Pristilbud som leverandøren har gitt, må aksepteres innen oppgitt frist i tilbudet. Hvis bestillingen skjer etter oppgitt frist kan leverandøren justere pris­ene til dagens gjeldende prisnivå.

Hvis bestillingsvarer skal via lager hos Tore Ligaard as, faktureres kunde ved ankomst lager.

  1. LEVERANSENS OMFANG

Leveransen omfatter de produkter som kunden har bestilt og fått bekreftelse på. Produktene leveres i henhold til fabrikkantens spesifikasjon og kvalitetskrav.

  1. ENDRINGER

Endringer eller tillegg bekostes av bestiller og gir leverandøren rett til å utsette leveringen med mindre annet blir avtalt. Når endring­en eller tillegget medfører forlenget leveringstid, skal bestilleren gjøres oppmerksom på dette.

  1. LEVERINGSTID

Bestilte varer leveres i henhold til avtalt leveringstidspunkt. Er det avtalt et bestemt tidsrom for leveransen, kan leverandøren selv velge tid innenfor det avtalte tidsrommet.

  1. FORCE MAJEURE

Krig, inn - eller utførselsforbud. arbeidskonflikt, brann, oversvøm­melse transportvanskeligheter eller lignende hendelser som berører leverandøren eller hans underleverandører, og enten gjør levering umulig eller påfører leverandøren omkostninger han ikke med rime­lighet kunne ventes å forutse da han gav sitt tilbud, gir han rett til å heve avtalen eller forlenge leveringstiden. Den del av leveransen som er ferdig fremstilt skal imidlertid kunne forlanges levert. Bestilleren kan forlange hele bestillingen effektuert dersom han gir leverandøren kompensasjon for de prisstigninger og de andre ekstrautgifter som full levering vil medføre.

  1. EMBALLASJE

Med mindre annet er avtalt, vil emballasje bli fakturert og ikke tatt i retur.

  1. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

Ved kjøp av varer har kunde undersøkelsesplikt iht Kjøpsloven. Dette innebærer at kunden har gjort seg kjent med produktets eventuelle funksjoner, fargenyanser og kvaliteter.

Ved mottak av varer skal kunden kontrollere at varer er levert i henhold til bestilling, herunder antall, kvalitet, størrelse med mer.
Tore Ligaard as anbefaler følgende: 
     -             Ikke ta ut gamle dører og vinduer før bestilte produkter er sjekket ved ankomst. Vi har ikke ansvar for de merkostnader dette kan medføre.
     -             Ikke ta i bruk varene hvis man ikke er helt sikker på at det er riktig vare iht bestilling. 
Mangelfull vare som likevel er montert og tatt i bruk anses som akseptert vare. Utover dette presiseres kjøpers undersøkelsesplikt iht Kjøpsloven. 

    9. REKLAMASJON

Reklamasjon skal skje skriftlig med detaljert spesifikasjon over de feil, eller den mangel som påberopes og skal være leverandøren i hende uten unødvendige forsinkelser. Så langt det lar seg gjøre skal det legges ved bilder som viser hva det reklameres for.

Ved transportskader skal skader anføres på fraktbrev og leveres sjåfør, som kvitterer. Reklamasjon skal ved transportskader sendes omgående, og senest innen syv dager til leverandøren og transportøren.


Kvantums- eller kvaIitetsanmerkning skal utbedres av  leverandøren innen rimelig tid. I det første tilfelle ved å levere det manglende kvantum, og i det siste ved å rette på feilen eller lev­ere ny vare.

Leverandøren er fri for alt erstatningsansvar for feil eller mangler som uten hans godkjennelse er utbedret av kjøper. Hvis varen er montert og tatt i bruk anses varen som akseptert. Utover dette presiseres kjøpers undersøkelsesplikt iht Kjøpsloven.
For erstatningsleveranser gjelder samme vilkår som for den opprin­nelige leveransen.

Leverandøren er ikke ansvarlig for feil som kan ha oppstått på grunn av bestillerens egne konstruksjoner.

  1. SALGSPANT

Leverandøren forbeholder seg salgspant i de leverte varer til de er betalt fullt ut.

11. BETALINGSBETINGELSER

Med mindre annet er avtalt, skal oppgjør skje pr. netto kontant. Skjer ikke oppgjøret til avtalt tid har leverandøren rett til morarente. Oppstår det i løpet av leveringstiden tvil om bestillerens betalings­evne, kan leverandøren heve kjøpet, uten å bevise eller dokumen­tere bestillerens manglende betalingsevne. - dette gjelder såfremt bestilleren ikke innen 10 dager etter at han fikk anmodning om det, har stillet godkjent sikkerhet. Er det, idet varen skal leveres, oppstått tvil hos leverandøren om bestillerens solvens, uten at han av denne grunn har hevet kjøpet, kan han holde varen tilbake. Har bestilleren ikke senest en uke etter avtalt leveringstid etter anmodning erklært seg villig til å motta varen mot oppkrav eller stiller godkjent sikkerhet for oppgjøret, kan lever­andøren heve kjøpet.

  1. TVISTEMÅL

Oppstår det på grunn av leveransen tvist mellom partene, skal tvisten etter leverandørens valg henvises til domstol eller voldgifts­nemnd og avgjøres etter Norsk rett. Rett verneting for slike tvister er Stjør- og Verdal herredsrett.